WARUNKI I ZASADY DZIAŁANIA

Jednakże w przeciągu dłuż­szego czasu i przy pewnej stabilizacji całego systemu społecznego rolę decy­dującą odgrywa niewątpliwie forma instytucjonalizacji organizacji nadaw­czych. Pojęcie to obejmuje ogół rozstrzygnięć i środków określających status nadawcy oraz cele i zasady jego działania. W aspekcie strukturalnym insty­tucjonalizacja wyznacza miejsce danego nadawcy w szerszym układzie spo­łecznym, tzn. jego relacje z systemami politycznym i ekonomicznym oraz ze społeczeństwem; w aspekcie zaś funkcjonalnym wyznacza ona wzory postę­powania, sposoby kontroli i formy odpowiedzialności nadawcy. Z tych po­wodów, a także dlatego, że instytucje nadawcze inicjują procesy komuniko­wania masowego, tzn. wprowadzają przekazy do obiegu publicznego, szcze­gółową analizę tych procesów należy rozpocząć od instytucji nadawczych.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)