PRAWO DO KOMUNIKOWANIA

Jakkolwiek każda wyrasta z innej rzeczywistości społecznej i zmierza w innym kierunku, to obie za punkt wyjścia przyjmują prawo do komuni­kowania. Prawo to jest dziś zaliczane do podstawowych praw człowieka i obywatela, a jego treść tak oto zdefiniował raport przygotowany na zlecenie UNESCO przez międzynarodową komisję (tzw. komisje McBride’a) zajmu­jącą się stanem komunikowania społecznego na świecie. „Każdy ma prawo do komunikowania. To wszechstronne prawo człowie­ka obejmuje, choć się do nich nie ogranicza, następujące szczegółowe pra­wa komunikacyjne: (a) prawo do zgromadzeń, prawo do dyskusji, prawo do uczestnictwa oraz pokrewne prawa do kontaktowania s/ę; (b) prawo do uzy­skiwania informacji, prawo do bycia poinformowanym, prawo do informowa­nia oraz pokrewne prawa informacyjne; (c) prawo do kultury, prawo do wybo­ru, prawo do prywatności oraz pokrewne prawa do rozwoju człowieka. Reali­zacja prawa do komunikowania wymaga dostępu do środków komunikowa­nia służących zaspokojeniu ludzkich potrzeb komunikacyjnych.” [Many Vo- ices, One World, 1980, s. 173]

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!