PLURALIZM DYSKURSÓW

Ten pluralizm dyskursów rodzi polisemiczność przekazu, tzn. jego otwartość na różne interpretacje, co ułatwia akceptację przekazu przez różne grupy odbiorców, ale utrudnia utrzymanie hegemonii. Owe dys­kursy muszą więc podlegać hierarchizacji, która sprawi, że dyskursem dominującym, nadającym ostateczny sens całemu przekazowi, będzie dyskurs klasy panującej (inne dyskursy uwiarygadniają dyskurs dominują­cy). Jego wyrazicielami nie są zresztą najczęściej przedstawiciele klasy panu­jącej, tylko klasy średniej, którzy aspirując do wyższego statusu społecznego przyjmują idee i wartości klasy panującej, „wpisując” je we własne style życia i odpowiadające im dyskursy. A ponieważ style życia klasy średniej, utożsa­miane z określonymi stylami konsumpcji, wyznaczają pułap aspiracji klas niż­szych, przeto klasy te również przejmują idee i wartości klasy średniej, w isto­cie dobrowolnie, czy zgoła niepostrzeżenie, poddając się hegemonii ideologii panującej.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!