Kategoria: Czas rozrywki

SWOBODNA WYMIANA POGLĄDÓW

Tylko bowiem swobodna wymiana poglądów pozwala na wybór najlepszych rozwiązań, konfrontując zaś różne idee można te rozwiązania ciągle dosko­nalić. Wolność słowa jest więc warunkiem powstania wolnego rynku idei, który z kolei jest warunkiem dochodzenia do prawdy oraz ciągłego ulepsza­nia mechanizmów społecznych. Znaczenie wolności słowa w odkrywaniu prawdy trafnie ujął Mili w często cytowanym fragmencie traktatu O wolności [1859], pisząc:„Gdyby cała ludzkość z wyjątkiem jednego człowieka sądziła to samo i tylko ten jeden człowiek był odmiennego zdania, ludzkość byłaby równie mało uprawniona do nakazania mu milczenia, co on, gdyby miał po temu władzę, do zamknięcia ust ludzkości. Gdyby opinia była osobistym mieniem mającym wartość jedynie dla właściciela, gdyby zakaz jej wyznawania był tyl­ko krzywdą prywatną, istniałaby pewna różnica miedzy wyrządzeniem tej krzywdy tylko kilku lub też wielu osobom. Ale szczególnie złą stroną zmusza­nia opinii do milczenia jest to, że ograbia ona cały rodzaj ludzki; zarówno przyszłe pokolenia jak współczesnych, a tych, którzy się nie godzą z daną opinią, bardziej jeszcze niż tych, którzy ją głoszą. Jeśli ta opinia jest słuszna, pozbawia się ich sposobności dojścia do prawdy; jeśli niesłuszna, tracą coś, co jest niemal równie wielkim dobrodziejstwem: jaśniejsze zrozumienie i żyw­szą świadomość prawdy wywołane przez jej kolizje z błędem.” [Mili, 1999, s.32]

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!

LIBERALNA WIZJA

W liberalnej wizji porządku społecznegojrolę wolnego rynku idei naj­lepiej spełniają wolne media. Wolne w tym sensie, że powstające i działa­jące bez jakichkolwiek zewnętrznych ograniczeń^ jak i w tym, że mają być one otwarte na wszystkie możliwe punkty widzenia i poglądy. Jedynie takie media pomagają jednostkom w lepszym poznawaniu otaczającej rzeczywi­stości i rozsądnym kierowaniu własnymi sprawami, a społeczeństwu w wy­borze programów i rządów najlepiej służących interesom publicznym. Sło­wem, tylko wolne media mogą być instrumentem oświecenia publicznego, a na tym właśnie polega ich najważniejsza powinność wobec jednostki i społeczeństwa [Gordon, 1997], Drugą fundamentalną powinnością nakładaną na media przez doktrynę liberalną jest sprawowanie kontroli nad rządem, a właściwie nad całym apa­ratem władzy państwowej (współcześnie do „obszaru podległego kontroli” zalicza się także wielki biznes).

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!

TRÓJPODZIAŁ WŁADZY

Trójpodział władzy państwowej na ustawo­dawczą, wykonawczą i sądowniczą, gwarantuje wprawdzie wzajemne kon­trolowanie się i równoważenie tych władz, ale nie wyklucza niedbalstwa, py- szałkowatości, arogancji, a zwłaszcza korupcji wśród ludzi kierujących apa­ratem państwowym, zwłaszcza w kontaktach ze światem interesów. Ma to być właclzasprawowana w imieniu i interesie obywateli oraz społeczeństwa obywatelskiego nad całym systemem poli­tycznym. W sensie węższym media jako organy czwartej władzy mają kon­trolować prawomocność i etyczność działania instytucji państwowych i wiel­kich korporacji; w sensie szerszym – media mają także realizować wskazany wyżej postulat oświecenia publicznego, czyli rozbudzać zainteresowanie sprawami publicznymi i działaniem władz, kształtować postawy obywatelskiej czujności.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!

IDEA WŁASNOŚCI

Mimo traktowania idei wolności jako podstawy całego ładu społeczne­go, doktryna liberalna nie absolutyzuje wolności mediów, nie traktuje jej ja­ko wartości najwyższej i autotelicznej. Przeciwnie, wolność mediów jest wa­runkiem realizacji postulowanych zadań na rzecz społeczeństwa i jednostki. W tym zresztą tkwi pewna sprzeczność (ideo)logiczna, gdyż wolnym me­diom nie można niczego nakazać – mogą one chcieć lub nie chcieć działać wedle wskazań doktryny. Sprzeczność ta nie osłabia jednak zbytnio doktry­ny. Wiara w racjonalizm i utylitaryzm (dążenie do szczęścia powszechnego) działań ludzkich stanowi bowiem gwarancję tego, że media będą bronić swobód obywatelskich przed despotyzmem państwa. Równie oczywista jest kwestia warunków wolności mediów — mają one być domeną wolnej przed­siębiorczości i działać na zasadach rynkowych, nie mogą więc podlegać kon­cesjonowaniu, a jakakolwiek cenzura musi być prawnie zakazana. Wolne media muszą też mieć dostęp do istotnych informacji będących w posiadaniu państwa.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!