Kategoria: Dźwięczący ekran

PUNKT WYJŚCIA

Brzmi to może paradoksalnie, ale punktem wyjścia dla roz­ważań nad muzyką filmową nie może byc aspekt muzyczny, lecz sam film określony gatunkowo i historycznie, którego założenia estetyczne, prawa rozwojowe, wszystko, co składa się na jego specyfikę, musi być brane pod uwagę. Film jest sztuką złożoną, której twórcy jednakże nie dążą do zachowania proporcji między poszczególnymi składnikami, nie dbają o ich autonomiczne wartości, jak to ma miejsce w. operze. Dzieje opery to historia walki mającej na celu osiągnięcie jedności między muzyką, słowem i akcją dra­matyczną na tej zasadzie, by każdy z tych współczynników nie rezygnował z własnej autonomii.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!

W FILMIE

W filmie synteza tego ro­dzaju nie jest ani celem, do którego ta sztuka zmierza, ani środkiem, dzięki któremu się realizuje.’ Twórcy filmowi utrwa­lają na taśmie i ścieżce dźwiękowej otaczającą nas rzeczy­wistość, przy czym rzeczywistością tą jest dla nich nie tylko świat przedmiotów, ludzi i zwierząt, ale także dzieła innych sztuk, które w danym momencie stanowią obiekt penetracji. W tej rzeczywistości, której wszystkie współczynniki, np. pej­zaż, muzyka, zabytki architektury, postaci aktorow, są rów­nouprawnione, filmowiec nieustannie dokonuje aktów wy­boru.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!

DOKONYWANIE WYBORU

Wyboru dokonuje człowiek, który decyduje się na określony obiekt, zdjęty w określonym planie, pod określonym kątem widzenia, postanawia, czy zachować właściwy temu obiektowi dźwięk, odebrać mu go, zdeformować, czy obdarzyć dźwię­kiem wręcz nowym, stworzonym sztucznie. Ale zarazem współ­decydujący głos mają maszyny: kamera i mikrofon, które wi­dzą i słyszą inaczej niż człowiek, zdolne są zobaczyć i usłyszeć więcej, odkrywając nieznane strony rzeczy dobrze nam zna­nych z codziennego doświadczenia. Dla filmu muzyka stanowi taki obiekt, „przedmiot” w stanie surowym, chociaż jest najbardziej abstrakcyjna ze sztuk, naj­mniej związana z rzeczywistością.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!

FRAZY MUZYCZNE

Nierzadko przecież słyszało się w kinie frazy muzyczne przerywane w najmniej odpowiednim momencie, / tematy i fragmenty dzieł nonsensownie cięte i zestawiane ze sobą, wszelkie dawno już zaniechane chwyty i niewybredne efekty. Film dźwiękowy słusznie doczekał się opinii „wiel­kiego śmietnika muzyki”, gdzie można znaleźć to wszystko, z czego autonomiczna twórczość zrezygnowała. Ten stan rzeczy stale był przyczynę trosk i przedmiotem ata­ków. Większość wypowiedzi, podejmujących zagadnienie mu­zyki filmowej, piętnuje wszelkiego rodzaju odmiany „barba­rzyństwa” w stosunku do muzyki w filmie.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!